434.2186 mit Sonderzug Os 9083 von Prag nach Kácov kurz vor Luka pod Medníkem

434.2186 mit Sonderzug Os 9083 von Prag nach Kácov kurz vor Luka pod Medníkem

434.2186 with a special train Os 9083 from Prague to Kácov shortly before Luka pod Medníkem